خیر هاست ایمیل تنها برای ارسال، دریافت و مدیریت ایمیل بوده و امکان راه اندازی هیچگونه سایتی در این پلن‌ها نیست

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی