بله، امکان تغییر افراد متصل به ریموت و تعریف مقدار معین وجود دارد. ولی با افزایش تعداد افراد متصل سرعت سرور ها کاهش می یابد.

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی