بزرگترین مزیت سرورهای مدیریت شده دارا بودن پشتیبانی نرم افزاری در کنار قیمت مناسب آن است به شکلی که اگر بخواهید بسته مدیریت سرور مجزا در سرورهای مجازی دیگر تهیه کنید ممکن است نیاز به پرداخت کلی بیشتری بابت سرور و بسته مدیریت آن داشته باشید.

انتخاب آسان هاست و سرور مجازی