ثبت دامنه آی آر و بین المللی
قیمت انتقال قیمت تمدید قیمت ثبت پسوند دامنه
520,000 ريال 520,000 ريال 520,000 ريال .com
720,000 ريال 720,000 ريال 720,000 ريال .net
750,000 ريال 750,000 ريال 140,000 ريال .club
650,000 ريال 650,000 ريال 650,000 ريال .org
48,000 ريال 48,000 ريال 48,000 ريال .ir
48,000 ريال 48,000 ريال 48,000 ريال .id.ir
48,000 ريال 48,000 ريال 48,000 ريال .co.ir
640,000 ريال 640,000 ريال 640,000 ريال .info
720,000 ريال 720,000 ريال 720,000 ريال .biz
1,440,000 ريال 1,440,000 ريال 990,000 ريال .ws
490,000 ريال 490,000 ريال 490,000 ريال .name
720,000 ريال 720,000 ريال 720,000 ريال .asia
750,000 ريال 750,000 ريال 750,000 ريال .tel
850,000 ريال 850,000 ريال 850,000 ريال .me
820,000 ريال 820,000 ريال 820,000 ريال .mobi
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال .tv
1,490,000 ريال 1,490,000 ريال 1,490,000 ريال .co
550,000 ريال 550,000 ريال 550,000 ريال .in
48,000 ريال 48,000 ريال 48,000 ريال .ایران
200,000 ريال 200,000 ريال 200,000 ريال .ru
275,000 ريال 275,000 ريال 275,000 ريال .eu
590,000 ريال 590,000 ريال 590,000 ريال .de
550,000 ريال 550,000 ريال 550,000 ريال .fr
340,000 ريال 340,000 ريال 340,000 ريال .it
600,000 ريال 600,000 ريال 600,000 ريال .li
790,000 ريال 790,000 ريال 790,000 ريال .cc
350,000 ريال 350,000 ريال 350,000 ريال .co.uk
350,000 ريال 350,000 ريال 350,000 ريال .org.uk
390,000 ريال 390,000 ريال 390,000 ريال .us
590,000 ريال 590,000 ريال 590,000 ريال .com.co
590,000 ريال 590,000 ريال 490,000 ريال .pro
370,000 ريال 370,000 ريال 370,000 ريال .pw
1,200,000 ريال 1,200,000 ريال 1,200,000 ريال .ca
590,000 ريال 590,000 ريال 590,000 ريال .xyz
790,000 ريال 790,000 ريال 790,000 ريال .photography
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .money
880,000 ريال 880,000 ريال 880,000 ريال .news
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .photo
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .academy
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .accountant
790,000 ريال 790,000 ريال 790,000 ريال .agency
5,570,000 ريال 5,570,000 ريال 4,990,000 ريال .audio
890,000 ريال 890,000 ريال 890,000 ريال .band
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .blog
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .boutique
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .cafe
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال .camera
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .catering
820,000 ريال 820,000 ريال 820,000 ريال .center
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .chat
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .cheap
490,000 ريال 490,000 ريال 490,000 ريال .click
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال .clinic
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال .codes
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .coffee
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .community
690,000 ريال 690,000 ريال 690,000 ريال .company
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .cooking
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال .dental
1,440,000 ريال 1,440,000 ريال 1,440,000 ريال .dentist
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال .design
5,570,000 ريال 5,570,000 ريال 4,990,000 ريال .diet
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال .dog
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .domains
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .download
890,000 ريال 890,000 ريال 890,000 ريال .family
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال .finance
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .fitness
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .forsale
840,000 ريال 840,000 ريال 840,000 ريال .gallery
840,000 ريال 840,000 ريال 840,000 ريال .gift
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .help
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال .holdings
3,630,000 ريال 3,630,000 ريال 3,630,000 ريال .host
16,700,000 ريال 16,700,000 ريال 8,350,000 ريال .hosting
840,000 ريال 840,000 ريال 840,000 ريال .institute
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .land
1,440,000 ريال 1,440,000 ريال 1,440,000 ريال .lawyer
580,000 ريال 580,000 ريال 580,000 ريال .link
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .market
840,000 ريال 840,000 ريال 840,000 ريال .network
1,440,000 ريال 1,440,000 ريال 1,440,000 ريال .online
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال .pizza
840,000 ريال 840,000 ريال 840,000 ريال .photos
2,740,000 ريال 2,740,000 ريال 2,740,000 ريال .press
2,510,000 ريال 2,510,000 ريال 2,510,000 ريال .rent
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,120,000 ريال .restaurant
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .sale
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .school
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .site
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .software
1,960,000 ريال 1,960,000 ريال 1,960,000 ريال .tech
790,000 ريال 790,000 ريال 790,000 ريال .technology
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .tools
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال .university
890,000 ريال 890,000 ريال 890,000 ريال .video
2,790,000 ريال 2,790,000 ريال 2,790,000 ريال .vote
920,000 ريال 920,000 ريال 920,000 ريال .website
470,000 ريال 470,000 ريال 470,000 ريال .work
2,230,000 ريال 2,230,000 ريال 2,230,000 ريال .store
850,000 ريال 850,000 ريال 850,000 ريال .art
3,200,000 ريال 3,200,000 ريال 3,200,000 ريال .baby
2,230,000 ريال 2,230,000 ريال 2,230,000 ريال .bio
1,095,000 ريال 1,095,000 ريال 1,095,000 ريال .cat
890,000 ريال 890,000 ريال 890,000 ريال .business
4,100,000 ريال 4,100,000 ريال 4,100,000 ريال .doctor
1,095,000 ريال 1,095,000 ريال 1,095,000 ريال .games
790,000 ريال 790,000 ريال 790,000 ريال .pet
1,390,000 ريال 1,390,000 ريال 1,390,000 ريال .shop
540,000 ريال 540,000 ريال 540,000 ريال .at
5,090,000 ريال 5,090,000 ريال 5,090,000 ريال .travel
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .win
850,000 ريال 850,000 ريال 850,000 ريال .studio
2,800,000 ريال 2,800,000 ريال 2,800,000 ريال .io
2,220,000 ريال 2,220,000 ريال 2,220,000 ريال .sh
1,090,000 ريال 1,090,000 ريال 1,090,000 ريال .no
890,000 ريال 890,000 ريال 890,000 ريال .live
1,590,000 ريال 1,590,000 ريال 1,590,000 ريال .im
1,250,000 ريال 1,250,000 ريال 1,250,000 ريال .services
1,250,000 ريال 1,250,000 ريال 1,250,000 ريال .zone
850,000 ريال 850,000 ريال 850,000 ريال .ltd
850,000 ريال 850,000 ريال 850,000 ريال .group
1,200,000 ريال 1,200,000 ريال 1,200,000 ريال .fashion
395,000 ريال 395,000 ريال 395,000 ريال .es
880,000 ريال 880,000 ريال 880,000 ريال .vip
1,999,000 ريال 1,999,000 ريال 1,999,000 ريال .expert
1,150,000 ريال 1,150,000 ريال 1,150,000 ريال .pub
950,000 ريال 950,000 ريال 950,000 ريال .bz
2,200,000 ريال 2,200,000 ريال 2,200,000 ريال .archi
1,190,000 ريال 1,190,000 ريال 1,190,000 ريال .co.com
750,000 ريال 750,000 ريال 750,000 ريال .ninja
420,000 ريال 420,000 ريال 420,000 ريال .nl
650,000 ريال 650,000 ريال 650,000 ريال .re
(+98) 021-71326
تماس با ما
  • تهران خیابان شریعتی چهارراه طالقانی خیابان طاهریان جنب بن بست تیموریان پلاک 61 واحد 1
  • 021-71326
  • 021-77624118
namad

در شبکه های اجتماعی با ما همراه شوید!