ثبت دامنه آی آر و بین المللی
قیمت انتقال قیمت تمدید قیمت ثبت پسوند دامنه
1,490,000 ريال 1,490,000 ريال 1,490,000 ريال .com
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال .net
1,530,000 ريال 1,530,000 ريال 1,530,000 ريال .club
1,880,000 ريال 1,880,000 ريال 1,880,000 ريال .org
48,000 ريال 48,000 ريال 48,000 ريال .ir
48,000 ريال 48,000 ريال 48,000 ريال .id.ir
48,000 ريال 48,000 ريال 48,000 ريال .co.ir
2,050,000 ريال 2,050,000 ريال 2,050,000 ريال .info
1,970,000 ريال 1,970,000 ريال 1,970,000 ريال .biz
4,360,000 ريال 4,360,000 ريال 2,090,000 ريال .ws
1,490,000 ريال 1,490,000 ريال 1,490,000 ريال .name
1,890,000 ريال 1,890,000 ريال 1,890,000 ريال .asia
1,950,000 ريال 1,950,000 ريال 1,950,000 ريال .tel
2,200,000 ريال 2,200,000 ريال 2,200,000 ريال .me
2,440,000 ريال 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال .mobi
4,640,000 ريال 4,640,000 ريال 4,640,000 ريال .tv
3,390,000 ريال 3,390,000 ريال 3,390,000 ريال .co
990,000 ريال 990,000 ريال 990,000 ريال .in
48,000 ريال 48,000 ريال 48,000 ريال .ایران
410,000 ريال 410,000 ريال 410,000 ريال .ru
795,000 ريال 795,000 ريال 360,000 ريال .eu
1,900,000 ريال 1,900,000 ريال 1,900,000 ريال .de
1,010,000 ريال 1,010,000 ريال 1,010,000 ريال .fr
880,000 ريال 880,000 ريال 880,000 ريال .it
920,000 ريال 920,000 ريال 920,000 ريال .li
1,480,000 ريال 1,480,000 ريال 1,480,000 ريال .cc
940,000 ريال 940,000 ريال 940,000 ريال .uk
930,000 ريال 930,000 ريال 930,000 ريال .co.uk
940,000 ريال 940,000 ريال 940,000 ريال .org.uk
1,210,000 ريال 1,210,000 ريال 1,210,000 ريال .us
1,660,000 ريال 1,660,000 ريال 1,660,000 ريال .com.co
2,070,000 ريال 2,070,000 ريال 2,070,000 ريال .pro
2,780,000 ريال 2,780,000 ريال 2,780,000 ريال .pw
2,230,000 ريال 2,230,000 ريال 2,230,000 ريال .ca
1,520,000 ريال 1,520,000 ريال 590,000 ريال .xyz
2,440,000 ريال 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال .photography
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .money
2,810,000 ريال 2,810,000 ريال 2,810,000 ريال .news
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .photo
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .academy
1,880,000 ريال 1,880,000 ريال 1,880,000 ريال .accountant
2,440,000 ريال 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال .agency
18,570,000 ريال 18,570,000 ريال 18,570,000 ريال .audio
2,810,000 ريال 2,810,000 ريال 2,810,000 ريال .band
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .blog
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .boutique
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .cafe
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .camera
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .catering
2,440,000 ريال 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال .center
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .chat
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .cheap
1,330,000 ريال 1,330,000 ريال 1,330,000 ريال .click
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .clinic
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .codes
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .coffee
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .community
960,000 ريال 960,000 ريال 960,000 ريال .company
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .cooking
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .dental
4,670,000 ريال 4,670,000 ريال 4,670,000 ريال .dentist
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .design
18,570,000 ريال 18,570,000 ريال 18,570,000 ريال .diet
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .dog
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .domains
1,880,000 ريال 1,880,000 ريال 1,880,000 ريال .download
2,810,000 ريال 2,810,000 ريال 2,810,000 ريال .family
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .finance
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .fitness
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .forsale
2,440,000 ريال 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال .gallery
2,500,000 ريال 2,500,000 ريال 2,500,000 ريال .gift
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .help
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .holdings
12,080,000 ريال 12,080,000 ريال 12,080,000 ريال .host
55,650,000 ريال 55,650,000 ريال 55,650,000 ريال .hosting
2,440,000 ريال 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال .institute
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .land
4,670,000 ريال 4,670,000 ريال 4,670,000 ريال .lawyer
1,330,000 ريال 1,330,000 ريال 1,330,000 ريال .link
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .market
2,440,000 ريال 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال .network
4,670,000 ريال 4,670,000 ريال 4,670,000 ريال .online
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .pizza
2,440,000 ريال 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال .photos
9,120,000 ريال 9,120,000 ريال 9,120,000 ريال .press
8,380,000 ريال 8,380,000 ريال 8,380,000 ريال .rent
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .restaurant
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .sale
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .school
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .site
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .software
6,520,000 ريال 6,520,000 ريال 6,520,000 ريال .tech
2,440,000 ريال 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال .technology
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .tools
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .university
2,810,000 ريال 2,810,000 ريال 2,810,000 ريال .video
9,300,000 ريال 9,300,000 ريال 9,300,000 ريال .vote
2,810,000 ريال 2,810,000 ريال 2,810,000 ريال .website
960,000 ريال 960,000 ريال 960,000 ريال .work
7,450,000 ريال 7,450,000 ريال 7,450,000 ريال .store
1,700,000 ريال 1,700,000 ريال 1,700,000 ريال .art
9,300,000 ريال 9,300,000 ريال 9,300,000 ريال .baby
8,370,000 ريال 8,370,000 ريال 8,370,000 ريال .bio
3,330,000 ريال 3,330,000 ريال 3,330,000 ريال .cat
960,000 ريال 1,670,000 ريال 960,000 ريال .business
12,270,000 ريال 12,270,000 ريال 12,270,000 ريال .doctor
2,260,000 ريال 2,260,000 ريال 2,260,000 ريال .games
2,070,000 ريال 2,070,000 ريال 2,070,000 ريال .pet
4,480,000 ريال 4,480,000 ريال 760,000 ريال .shop
1,650,000 ريال 1,650,000 ريال 1,650,000 ريال .at
16,730,000 ريال 16,730,000 ريال 16,730,000 ريال .travel
1,880,000 ريال 1,880,000 ريال 1,880,000 ريال .win
2,810,000 ريال 2,810,000 ريال 2,810,000 ريال .studio
7,400,000 ريال 7,400,000 ريال 7,400,000 ريال .io
7,400,000 ريال 7,400,000 ريال 7,400,000 ريال .sh
2,890,000 ريال 2,890,000 ريال 2,890,000 ريال .no
2,810,000 ريال 2,810,000 ريال 2,810,000 ريال .live
4,740,000 ريال 4,740,000 ريال 4,740,000 ريال .im
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .services
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .zone
2,440,000 ريال 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال .ltd
2,440,000 ريال 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال .group
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .fashion
900,000 ريال 900,000 ريال 900,000 ريال .es
1,890,000 ريال 1,890,000 ريال 1,890,000 ريال .vip
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .expert
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .pub
3,150,000 ريال 3,150,000 ريال 3,150,000 ريال .bz
8,370,000 ريال 8,370,000 ريال 8,370,000 ريال .archi
3,710,000 ريال 3,710,000 ريال 3,710,000 ريال .co.com
2,260,000 ريال 2,260,000 ريال 2,260,000 ريال .ninja
660,000 ريال 660,000 ريال 660,000 ريال .nl
1,210,000 ريال 1,210,000 ريال 1,210,000 ريال .re
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .coach
6,150,000 ريال 6,150,000 ريال 6,150,000 ريال .tours
1,040,000 ريال 1,040,000 ريال 450,000 ريال .top
1,880,000 ريال 1,880,000 ريال 1,880,000 ريال .men
2,260,000 ريال 2,260,000 ريال 2,260,000 ريال .trading
19,100,000 ريال 19,100,000 ريال 19,100,000 ريال .jobs
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .fit
10,940,000 ريال 10,940,000 ريال 10,940,000 ريال .jp
2,260,000 ريال 2,260,000 ريال 2,260,000 ريال .app
4,640,000 ريال 4,640,000 ريال 4,640,000 ريال .vc
2,440,000 ريال 2,440,000 ريال 2,440,000 ريال .solutions
1,420,000 ريال 1,420,000 ريال 1,420,000 ريال .cloud
3,740,000 ريال 3,740,000 ريال 3,740,000 ريال .life
1,880,000 ريال 1,880,000 ريال 1,880,000 ريال .bid
5,990,000 ريال 5,990,000 ريال 5,990,000 ريال .qa
2,500,000 ريال 2,500,000 ريال 2,500,000 ريال .dev
(+98) 021-71326
تماس با ما
  • تهران خیابان شریعتی چهارراه طالقانی خیابان طاهریان جنب بن بست تیموریان پلاک 61 واحد 1
  • 021-71326
  • 021-77624118
namad

در شبکه های اجتماعی با ما همراه شوید!