ثبت دامنه آی آر و بین المللی
قیمت انتقال قیمت تمدید قیمت ثبت پسوند دامنه
2,600,000 ريال 2,600,000 ريال 990,000 ريال .me
1,880,000 ريال 1,880,000 ريال 1,880,000 ريال .club
1,790,000 ريال 1,790,000 ريال 1,790,000 ريال .com
2,090,000 ريال 2,090,000 ريال 2,090,000 ريال .net
2,090,000 ريال 2,090,000 ريال 2,090,000 ريال .org
48,000 ريال 48,000 ريال 48,000 ريال .ir
48,000 ريال 48,000 ريال 48,000 ريال .id.ir
48,000 ريال 48,000 ريال 48,000 ريال .co.ir
2,550,000 ريال 2,550,000 ريال 2,550,000 ريال .info
2,650,000 ريال 2,650,000 ريال 2,650,000 ريال .biz
6,480,000 ريال 6,480,000 ريال 4,950,000 ريال .ws
2,180,000 ريال 2,180,000 ريال 2,180,000 ريال .name
2,310,000 ريال 2,310,000 ريال 2,310,000 ريال .asia
3,400,000 ريال 3,400,000 ريال 3,400,000 ريال .tel
2,980,000 ريال 2,980,000 ريال 2,440,000 ريال .mobi
5,670,000 ريال 5,670,000 ريال 5,670,000 ريال .tv
4,950,000 ريال 4,950,000 ريال 4,950,000 ريال .co
1,090,000 ريال 1,090,000 ريال 1,090,000 ريال .in
48,000 ريال 48,000 ريال 48,000 ريال .ایران
520,000 ريال 520,000 ريال 520,000 ريال .ru
990,000 ريال 990,000 ريال 390,000 ريال .eu
1,900,000 ريال 1,900,000 ريال 1,900,000 ريال .de
1,200,000 ريال 1,200,000 ريال 1,200,000 ريال .fr
1,040,000 ريال 1,040,000 ريال 1,040,000 ريال .it
1,100,000 ريال 1,100,000 ريال 1,100,000 ريال .li
1,810,000 ريال 1,810,000 ريال 1,810,000 ريال .cc
1,140,000 ريال 1,140,000 ريال 1,140,000 ريال .uk
1,140,000 ريال 1,140,000 ريال 1,140,000 ريال .co.uk
1,140,000 ريال 1,140,000 ريال 1,140,000 ريال .org.uk
1,470,000 ريال 1,470,000 ريال 1,470,000 ريال .us
2,030,000 ريال 2,030,000 ريال 2,030,000 ريال .com.co
2,530,000 ريال 2,530,000 ريال 650,000 ريال .pro
3,400,000 ريال 3,400,000 ريال 3,400,000 ريال .pw
2,710,000 ريال 2,710,000 ريال 2,710,000 ريال .ca
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 190,000 ريال .xyz
2,990,000 ريال 2,990,000 ريال 2,990,000 ريال .photography
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .money
3,440,000 ريال 3,440,000 ريال 3,440,000 ريال .news
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .photo
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .academy
2,300,000 ريال 2,300,000 ريال 2,300,000 ريال .accountant
2,990,000 ريال 2,990,000 ريال 2,990,000 ريال .agency
22,700,000 ريال 22,700,000 ريال 22,700,000 ريال .audio
3,440,000 ريال 3,440,000 ريال 3,440,000 ريال .band
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 3,740,000 ريال .blog
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .boutique
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .cafe
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 7,520,000 ريال .camera
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .catering
2,990,000 ريال 2,990,000 ريال 2,990,000 ريال .center
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .chat
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .cheap
1,630,000 ريال 1,630,000 ريال 1,630,000 ريال .click
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 7,520,000 ريال .clinic
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 7,520,000 ريال .codes
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .coffee
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .community
1,170,000 ريال 1,170,000 ريال 1,170,000 ريال .company
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .cooking
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 7,520,000 ريال .dental
7,350,000 ريال 7,350,000 ريال 7,350,000 ريال .dentist
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 6,150,000 ريال .design
22,700,000 ريال 22,700,000 ريال 22,700,000 ريال .diet
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 7,520,000 ريال .dog
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .domains
2,300,000 ريال 2,300,000 ريال 2,300,000 ريال .download
3,440,000 ريال 3,440,000 ريال 3,440,000 ريال .family
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 7,520,000 ريال .finance
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .fitness
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .forsale
2,990,000 ريال 2,990,000 ريال 2,990,000 ريال .gallery
3,060,000 ريال 3,060,000 ريال 3,060,000 ريال .gift
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .help
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 7,520,000 ريال .holdings
14,770,000 ريال 14,770,000 ريال 14,770,000 ريال .host
68,020,000 ريال 68,020,000 ريال 68,020,000 ريال .hosting
2,990,000 ريال 2,990,000 ريال 2,990,000 ريال .institute
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .land
7,350,000 ريال 7,350,000 ريال 7,350,000 ريال .lawyer
1,630,000 ريال 1,630,000 ريال 1,630,000 ريال .link
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .market
2,990,000 ريال 2,990,000 ريال 2,990,000 ريال .network
5,710,000 ريال 5,710,000 ريال 5,710,000 ريال .online
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 7,520,000 ريال .pizza
2,990,000 ريال 2,990,000 ريال 2,990,000 ريال .photos
11,140,000 ريال 11,140,000 ريال 11,140,000 ريال .press
10,240,000 ريال 10,240,000 ريال 10,240,000 ريال .rent
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 6,150,000 ريال .restaurant
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .sale
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .school
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .site
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .software
7,970,000 ريال 7,970,000 ريال 7,970,000 ريال .tech
2,990,000 ريال 2,990,000 ريال 2,990,000 ريال .technology
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .tools
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 7,520,000 ريال .university
3,440,000 ريال 3,440,000 ريال 3,440,000 ريال .video
11,370,000 ريال 11,370,000 ريال 9,300,000 ريال .vote
3,440,000 ريال 3,440,000 ريال 3,440,000 ريال .website
1,390,000 ريال 1,390,000 ريال 1,390,000 ريال .work
9,100,000 ريال 9,100,000 ريال 9,100,000 ريال .store
2,080,000 ريال 2,080,000 ريال 2,080,000 ريال .art
11,370,000 ريال 11,370,000 ريال 11,370,000 ريال .baby
10,240,000 ريال 10,240,000 ريال 8,370,000 ريال .bio
3,950,000 ريال 3,950,000 ريال 3,330,000 ريال .cat
1,170,000 ريال 2,040,000 ريال 1,170,000 ريال .business
15,000,000 ريال 15,000,000 ريال 15,000,000 ريال .doctor
2,760,000 ريال 2,760,000 ريال 2,760,000 ريال .games
2,530,000 ريال 2,530,000 ريال 2,530,000 ريال .pet
5,480,000 ريال 5,480,000 ريال 3,900,000 ريال .shop
1,950,000 ريال 1,950,000 ريال 1,950,000 ريال .at
20,810,000 ريال 20,810,000 ريال 20,810,000 ريال .travel
2,300,000 ريال 2,300,000 ريال 2,300,000 ريال .win
3,440,000 ريال 3,440,000 ريال 3,440,000 ريال .studio
9,270,000 ريال 9,270,000 ريال 9,270,000 ريال .io
9,270,000 ريال 9,270,000 ريال 9,270,000 ريال .sh
3,520,000 ريال 3,520,000 ريال 3,520,000 ريال .no
3,440,000 ريال 3,440,000 ريال 3,440,000 ريال .live
6,200,000 ريال 6,200,000 ريال 6,200,000 ريال .im
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .services
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .zone
2,990,000 ريال 2,990,000 ريال 2,990,000 ريال .ltd
2,990,000 ريال 2,990,000 ريال 2,990,000 ريال .group
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .fashion
1,070,000 ريال 1,070,000 ريال 1,070,000 ريال .es
2,310,000 ريال 2,310,000 ريال 2,310,000 ريال .vip
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 7,520,000 ريال .expert
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .pub
3,850,000 ريال 3,850,000 ريال 3,850,000 ريال .bz
10,240,000 ريال 10,240,000 ريال 8,370,000 ريال .archi
4,530,000 ريال 4,530,000 ريال 4,530,000 ريال .co.com
2,760,000 ريال 2,760,000 ريال 2,760,000 ريال .ninja
770,000 ريال 770,000 ريال 770,000 ريال .nl
1,430,000 ريال 1,430,000 ريال 1,430,000 ريال .re
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 7,520,000 ريال .coach
7,520,000 ريال 7,520,000 ريال 7,520,000 ريال .tours
1,690,000 ريال 1,690,000 ريال 1,690,000 ريال .top
2,300,000 ريال 2,300,000 ريال 2,300,000 ريال .men
2,760,000 ريال 2,760,000 ريال 2,760,000 ريال .trading
25,000,000 ريال 25,000,000 ريال 25,000,000 ريال .jobs
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .fit
15,660,000 ريال 15,660,000 ريال 15,660,000 ريال .jp
2,760,000 ريال 2,760,000 ريال 2,760,000 ريال .app
5,670,000 ريال 5,670,000 ريال 5,670,000 ريال .vc
2,990,000 ريال 2,990,000 ريال 2,990,000 ريال .solutions
1,740,000 ريال 1,740,000 ريال 1,420,000 ريال .cloud
4,570,000 ريال 4,570,000 ريال 4,570,000 ريال .life
2,300,000 ريال 2,300,000 ريال 2,300,000 ريال .bid
8,450,000 ريال 8,450,000 ريال 8,450,000 ريال .qa
2,500,000 ريال 2,500,000 ريال 2,500,000 ريال .dev
3,910,000 ريال 3,910,000 ريال 3,910,000 ريال .tk
2,920,000 ريال 2,920,000 ريال 2,920,000 ريال .city
2,920,000 ريال 2,920,000 ريال 2,920,000 ريال .tips
4,470,000 ريال 4,470,000 ريال 4,470,000 ريال .media
1,850,000 ريال 1,850,000 ريال 1,850,000 ريال .si
3,700,000 ريال 3,700,000 ريال 3,700,000 ريال .cn
3,130,000 ريال 3,130,000 ريال 350,000 ريال .best
1,800,000 ريال 1,800,000 ريال 190,000 ريال .monster
11,740,000 ريال 11,740,000 ريال 11,740,000 ريال .by
4,470,000 ريال 4,470,000 ريال 4,470,000 ريال .plus
5,450,000 ريال 5,450,000 ريال 5,450,000 ريال .cash
4,950,000 ريال 4,950,000 ريال 4,950,000 ريال .social
امتیاز کاربران :
(+98) 021-71326
تماس با ما
  • تهران خیابان شریعتی چهارراه طالقانی خیابان طاهریان جنب بن بست تیموریان پلاک 61 واحد 1
  • 021-71326
  • 021-77624118
namad

در شبکه های اجتماعی با ما همراه شوید!